Strona główna › ... › Przedmioty obowiązkowe › Język obcy nowożytny
poniedziałek, 18 czerwca 2018
Moje konto
Logowanie do serwisu

bipefs

Język obcy nowożytny

Języki obce

 • Każdy przystępujący do egzaminu maturalnego w danej sesji wybiera jeden język obcy nowożytny z listy 6 języków podanych w rozporządzeniu: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski.
 • Wybór języka nie jest zależny od typu szkoły, do której absolwent uczęszczał, ani od przedmiotów nauczanych w jego szkole.
 • Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jest zdawany obowiązkowo w części pisemnej na poziomie podstawowym oraz w części ustnej, której poziom nie jest określony.
 • Egzamin maturalny w części ustnej i pisemnej zdawany jest z tego samego języka.

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY - POZIOM PODSTAWOWY

CZĘŚĆ USTNA (BEZ OKREŚLANIA POZIOMU)

CZĘŚĆ EGZAMINU

CZAS TRWANIA
(ok. 15 minut)

PUNKTACJA

SPRAWNOŚĆ
KOMUNIKACYJNA

UMIEJĘTNOŚCI
JĘZYKOWE

Rozmowa wstępna
ok. 2 minut

nie podlega ocenie

0-12

Zadanie 1.
Rozmowa z odgrywaniem roli
ok. 4 minut 0-6
Zadanie 2.
Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania
ok. 3 minut

0-6

Zadanie 3.
Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego
i odpowiedzi na dwa pytania
ok. 5 minut 0-6
  SUMA

30

 

 • Rozmowa wstępna ma na celu umożliwienie zdającemu oswojenie się z sytuacją egzaminacyjną poprzez zadanie mu kilku pytań związanych z życiem codziennym. Lista pytań jest zamieszczona wyłącznie w zestawie dla egzaminującego.
 • W zadaniu pierwszym zdający uczestniczy w rozmowie z egzaminującym, podczas której przyjmują oni określone w poleceniu role. Zadanie 1. wymaga od zdającego wykazania się umiejętnościami prowadzenia rozmowy w określonej roli związanej z  sytuacjami życia codziennego.
 • W zadaniu drugim sprawdzana jest umiejętności opisywania ilustracji, wyrażania opinii i relacjonowania. Pytania do tego zadania znajdują się wyłącznie w zestawie egzaminującego.
 • Zadanie trzecie polega na:

- wybraniu elementu z materiału stymulującego, który według zdającego najlepiej spełnia warunki wskazane
  w poleceniu i uzasadnieniu swojego wyboru,
- wyjaśnieniu, dlaczego zdający odrzuca pozostałe elementy,
- udzieleniu odpowiedzi na dwa pytania postawione przez egzaminującego, które związane są z tematyką
  materiału stymulującego. Pytania zamieszczone są wyłącznie w zestawie dla egzaminującego.

 • W ocenie umiejętności językowych brane są pod uwagę:

- zakres struktur leksykalno-gramatycznych (0 – 4 pkt),
- poprawność struktur leksykalno-gramatycznych (0 – 4 pkt),
- wymowa (0 – 2 pkt),
- płynność wypowiedzi (0 – 2 pkt).

 • Zdający może uzyskać maksymalnie 30 punktów za zrealizowanie trzech zadań.
 • Zdający zdał egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego w części ustnej, jeżeli uzyskał co najmniej
  30 % punktów możliwych do zdobycia (tj. minimum 9 punktów.)

 

Część pisemna

 CZĘŚĆ EGZAMINU
Czas trwania: 120 minut
 
(w tym nagranie - 20 minut)

% PUNKTÓW

 Rozumienie ze słuchu

 30%

 Rozumienie tekstów pisanych

 30%

 Znajomość środków językowych  20%
 Wypowiedź pisemna

 20%

 

 100%

 • W części Rozumienie ze słuchu i Rozumienie tekstów pisanych zdający rozwiązuje zadania zamknięte typu:
  prawda-fałsz, na dobieranie i wielokrotnego wyboru, oparte na różnego rodzaju tekstach.
 • W części Znajomość środków językowych znajdą się zadania zamknięte typu na dobieranie i wielokrotnego wyboru.
 • W części Wypowiedź pisemna zdający tworzy jeden tekst swojego autorstwa zgodnie z poleceniem.Ważnym elementem realizacji zadania jest rozwinięcie swojej wypowiedzi w odniesieniu do podanych elementów polecenia.
 • Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli uzyskał na poziomie podstawowym
  co najmniej 30 % punktów możliwych do zdobycia.

Dodatkowe informacje dotyczące egzaminu maturalnego z poszczególnych języków obcych nowożytnych (wraz z przykładowymi zadaniami egzaminacyjnymi w części ustnej i pisemnej) znajdują się w Informatorze o egzaminie maturalnym z języka ........ od roku szkolnego 2014/2015.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapozania się z raportami z egzaminu maturalnego:

pliki/pomoc/icon_pdf.gif Raporty

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2014-09-17 14:46
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl