Strona główna › ... › Procedury - informacja o... › Informacja o sposobie...
wtorek, 30 sierpnia 2016
Moje konto
Logowanie do serwisu

bipefs

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016


Deklaracje - wnioski - protokoły - inne wzory dokumentów

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu zamieszcza poniżej:

Informację o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO
obowiązującą w roku szkolnym 2015/2016.   
UWAGA: W aneksie (od str. 101) informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „STAREJ" formule.       
Pobierz dokument ...

ZAŁĄCZNIKI do ww. dokumentu:
Pobierz spakowany komplet załączników w wersji edytowalnej (.doc) ...
Pobierz spakowany komplet załączników w wersji nieedytowalnej (.pdf) ...

Ponadto w tabeli zamieszczamy pojedyncze załączniki:
- kolorem czerwonym i literą N oznaczono załączniki wykorzystywane w przypadku egzaminu maturalnego w „nowej" formule
- kolorem granatowym i literą S oznaczono załączniki wykorzystywane w przypadku egzaminu maturalnego w „starej" formule
- kolorem czarnym oznaczono załączniki wykorzystywane w przypadku obu formuł egzaminu maturalnego.

Symbol
załącznika
Załącznik Formuła egzaminu
"nowa" "stara"
1a_N Deklaracja dla:
(1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szk. 2015/2016 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego,
(2) absolwenta LO, który ukończył szkołę w roku szk. 2014/2015
(.doc) ...
(.pdf) ...
 
1b_N Deklaracja dla:
(1) absolwenta LO z roku szk. 2014/2015, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona,
(2) osby, ktora posiada świadectwo lub inny dokument potwierdzający wykształcenie średnie wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w RP
(3) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości
(.doc) ...
(.pdf) ...
 
1c_N Deklaracja dla:
absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości  przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.)
(.doc) ...
(.pdf) ...
 
1d_S Deklaracja dla:
(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005 - 2013/2014
(2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005 - 2014/2015
i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów
  (.doc) ...
(.pdf) ...
1e_S Deklaracja dla:
(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005 - 2013/2014 oraz
(2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005 - 2014/2015
i (1, 2) którego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów
(3) osoby, ktora ukończyła LO na podstawie egzaminów eksternistycznych
  (.doc) ...
(.pdf) ...
2 Wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył absolwent, wskazanej przez dyrektora OKE (.doc) ...
(.pdf) ...
3a Wniosek dyrektora szkoły o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu maturalnego w innym miejscu niż szkoła (.doc) ...
(.pdf) ...
3b Wniosek zdającego o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu maturalnego w innym miejscu niż szkoła dla osoby, która składa deklarację do dyrektora OKE (.doc) ...
(.pdf) ...
4a Wniosek dyrektora szkoły o szczególny sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego (.doc) ...
(.pdf) ...
4b Informacja o sopsobie dostosowania warunków i formy egzaminu maturalnego (.doc) ...
(.pdf) ...
5_N Wniosek zdającego o wprowadzenie zmian w deklaracji w związku z uzyskaniem tytułu
finalisty / laureata olimpiady
(.doc) ...
(.pdf) ...
 
6 Wniosek zdającego (rodzica zdającego) o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym (.doc) ...
(.pdf) ...
7a_N Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (.doc) ...
(.pdf) ...
 
7b_S Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym   (.doc) ...
(.pdf) ...
8a Powołanie zespołu egzaminacyjnego, w tym zespołów przedmiotowych i zespołów nadzorujących (.doc) ...
(.pdf) ...
8b Powołanie zastępcy przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (.doc) ...
(.pdf) ...
8c Oświadczenie o przyjęciu obowiązków przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (.doc) ...
(.pdf) ...
8d Informacja o niemożności powołania zespołu przedmiotowego lub zespołu nadzorującego w danej szkole (.doc) ...
(.pdf) ...
9a_N Protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego (.doc) ...
(.pdf) ...
 
9b_N Karta indywidualnej oceny części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego (.doc) ...
(.pdf) ...
 
9c_S Protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego   (.doc) ...
(.pdf) ...
9d_S Karta indywidualnej oceny części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego   (.doc) ...
(.pdf) ...
9e_S Protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego dla osób niesłyszących   (.doc) ...
(.pdf) ...
9f_S Karta indywidualnej oceny części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego dla osób niesłyszących   (.doc) ...
(.pdf) ...
9g_S Protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego   (.doc) ...
(.pdf) ...
9h_S Karta indywidualnej oceny części ustnej egzaminu maturalnego z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego   (.doc) ...
(.pdf) ...
10a Protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (egzamin bez określania poziomu) zdawanego jako przedmiot obowiązkowy / dodatkowy (.doc) ...
(.pdf) ...
10b Karta indywidualnej oceny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (bez określenia poziomu) (.doc) ...
(.pdf) ...
11a_N Protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym (.doc) ...
(.pdf) ...
 
11b_N Karta indywidualnej oceny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym (.doc) ...
(.pdf) ...
 
11c_S Protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym (dla absolwentów z lat 2004/2005 - 2013/2014)   (.doc) ...
(.pdf) ...
11d_S Karta indywidualnej oceny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym (dla absolwentów z lat 2004/2005 - 2013/2014)   (.doc) ...
(.pdf) ...
12a Protokół zbiorczy części ustnej egzaminu maturalnego (dla wszystkich przedmiotów) (.doc) ...
(.pdf) ...
13 Przykładowe plany sal egzaminacyjnych (.doc) ...
(.pdf) ...
14 Upoważnienie do dostępu do materiałów egzaminacyjnych (.doc) ...
(.pdf) ...
16 Protokół przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego w danej sali (.doc) ...
(.pdf) ...
17 Protokół zbiorczy przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu (.doc) ...
(.pdf) ...
18 Przerwanie i unieważnienie egzaminu maturalnego z danego przedmiotu (.doc) ...
(.pdf) ...
19a Oświadczenie o sprawdzeniu poprawności działania komputera i oprogranowania (.doc) ...
(.pdf) ...
19b Oświadczenie o sprawdzeniu poprawności nagrania plików przekazywanych do oceny (.doc) ...
(.pdf) ...
21b Wniosek o wgląd do dokumentacji stanowiącej podstawę unieważnienia egzaminu (.doc) ...
(.pdf) ...
21d Zgłoszenie zastrzeżeń do rozstrzygnięcia dyrektora OKE w zakresie unieważnienia (.doc) ...
(.pdf) ...
22a Zastrzeżenia w związku z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu (.doc) ...
(.pdf) ...
22c Zgłoszenie zastrzeżeń do rozstrzygnięcia dyrektora OKE dotyczącego naruszenia przepisów przeprowadzania egzaminu (.doc) ...
(.pdf) ...
25a Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej (.doc) ...
(.pdf) ...
25b Wniosek o weryfikację sumy punktów (.doc) ...
(.pdf) ...
26a Informacja o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny (.doc) ...
(.pdf) ...
26b Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny (.doc) ...
(.pdf) ...

 

drukuj stronę poleć znajomemu
Ostatnia aktualizacja: 2015-09-13 10:44
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl