Strona główna › ... › Informacje › Podstawa prawna
wtorek, 14 sierpnia 2018
Moje konto
Logowanie do serwisu

bipefs

Podstawa prawna

  1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe
    (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposób przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
    (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512)
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
    (Dz.U. z 2017 r. poz. 356)

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2017-09-19 12:56
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl