Strona główna › ... › Informacje › Podstawa prawna
sobota, 23 lutego 2019
Moje konto
Logowanie do serwisu

bipefs

Podstawa prawna

Podstawę prawną przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty stanowią następujące akty prawne:

  • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996)
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 ze zmianami)
    - UWAGA: o egzaminach Rozdział 3b w publikowanym tekście ujednoliconym
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposób przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356)

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2018-10-09 12:27
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl