Strona główna › ... › Procedury - informacja o... › Informacja o sposobie...
sobota, 7 grudnia 2019
Moje konto
Logowanie do serwisu

bipefs

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019


Deklaracje - wnioski - protokoły - inne wzory dokumentów

AKTUALIZACJA Z DNIA 04.04.2019 R.

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu zamieszcza poniżej:

Informację o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO
obowiązującą w roku szkolnym 2018/2019.   
UWAGA: W aneksie (od str. 101) informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „STAREJ" formule.       
Pobierz dokument ...

ZAŁĄCZNIKI do ww. dokumentu:
Pobierz spakowany komplet załączników w wersji edytowalnej (.docx) ...
Pobierz spakowany komplet załączników w wersji nieedytowalnej (.pdf) ...

Ponadto w tabeli zamieszczamy pojedyncze załączniki:
- kolorem czerwonym i literą N oznaczono załączniki wykorzystywane w przypadku egzaminu maturalnego w „nowej" formule
- kolorem granatowym i literą S oznaczono załączniki wykorzystywane w przypadku egzaminu maturalnego w „starej" formule
- kolorem czarnym oznaczono załączniki wykorzystywane w przypadku obu formuł egzaminu maturalnego.

Symbol
załącznika
Załącznik Formuła egzaminu
"nowa" "stara"
1a_N Deklaracja dla:
(1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2018/2019 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego
(2) absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2015/2016 - 2017/2018
(3) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015
(.docx) ...
(.pdf) ...
 
1b_N Deklaracja dla:
(1) absolwenta LO z lat szkolnych 2014/2015 - 2017/2018 oraz absolwenta technikum z lat szkolnych 2015/2016 - 2017/2018, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona, w tym absolwenta uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie
(2) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument - potwierdzający wykształcenie średnie - wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej
(3) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości
(4) osoby, która po 1 września 2016r. uzyskała (uzyska) świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych
(.docx) ...
(.pdf) ...
 
1c_N Deklaracja dla:
absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.)
(.docx) ...
(.pdf) ...
 
1d_S Deklaracja dla:
(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005 - 2013/2014 oraz
(2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006 - 2014/2015
i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów
  (.docx) ...
(.pdf) ...
1e_S Deklaracja dla:
(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005 - 2013/2014 oraz
(2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006 - 2014/2015
i (1, 2) którego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów oraz
(3) osoby, która przed 1 września 2016 r. ukończyła liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych
  (.docx) ...
(.pdf) ...
2 Wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył absolwent, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (.docx) ...
(.pdf) ...
3a Wniosek dyrektora szkoły o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu maturalnego w innym miejscu niż szkoła (np. w domu) (.docx) ...
(.pdf) ...
3b Wniosek zdającego o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu maturalnego w innym miejscu niż szkoła (np. w domu) (.docx) ...
(.pdf) ...
4a Wniosek dyrektora szkoły o szczególny sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego (.docx) ...
(.pdf) ...
4b Informacja o sposobie dostosowania warunków i formy egzaminu maturalnego (.docx) ...
(.pdf) ...
5_N Wniosek zdającego o wprowadzenie zmian w deklaracji w związku z uzyskaniem tytułu finalisty / laureata olimpiady (.docx) ...
(.pdf) ...
 
6 Wniosek zdającego / rodzica zdającego o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym (.docx) ...
(.pdf) ...
7a_N Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (.docx) ...
(.pdf) ...
 
7b_S Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym   (.docx) ...
(.pdf) ...
8a Powołanie zespołu egzaminacyjnego, w tym zespołów nadzorujących i zespołów przedmiotowych (.docx) ...
(.pdf) ...
8b Powołanie zastępcy przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (.docx) ...
(.pdf) ...
8c Oświadczenie o przejęciu obowiązków PZE (.docx) ...
(.pdf) ...
8d Informacja dyrektora szkoły o braku możliwości powołania zespołu przedmiotowego lub zespołu nadzorującego (.docx) ...
(.pdf) ...
9a_N Protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego zdawanego jako przedmiot obowiązkowy lub dodatkowy (.docx) ...
(.pdf) ...
 
9b_N Karta indywidualnej oceny części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego (.docx) ...
(.pdf) ...
 
9c_S Protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego   (.docx) ...
(.pdf) ...
9d_S Karta indywidualnej oceny części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego   (.docx) ...
(.pdf) ...
9e_S Protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego dla osób niesłyszących   (.docx) ...
(.pdf) ...
9f_S Karta indywidualnej oceny części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego dla osób niesłyszących   (.docx) ...
(.pdf) ...
9g_S Protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, mniejszości regionalnej zdawanego jako przedmiot obowiązkowy albo dodatkowy   (.docx) ...
(.pdf) ...
9h_S Karta indywidualnej oceny części ustnej egzaminu maturalnego z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego   (.docx) ...
(.pdf) ...
10a Protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (egzamin bez określania poziomu) zdawanego jako przedmiot obowiązkowy lub dodatkowy (.docx) ...
(.pdf) ...
10b Karta indywidualnej oceny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu) (.docx) ...
(.pdf) ...
11a_N Protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym zdawanego jako przedmiot dodatkowy (.docx) ...
(.pdf) ...
 
11b_N Karta indywidualnej oceny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (egzamin na poziomie dwujęzycznym) (.docx) ...
(.pdf) ...
 
11c_S Protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym (dla absolwentów z lat 2004/2005 - 2013/2014)   (.docx) ...
(.pdf) ...
11d_S Karta indywidualnej oceny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym (dla absolwentów z lat szkolnym 2004/2005 - 2013/2014)   (.docx) ...
(.pdf) ...
12a Protokół zbiorczy części ustnej egzaminu maturalnego (dla wszystkich przedmiotów)
(.docx) ...
(.pdf) ...
13 Przykładowe plany sal egzaminacyjnych (.docx) ...
(.pdf) ...
14 Upoważnienie do dostępu do materiałów egzaminacyjnych (.docx) ...
(.pdf) ...
16 Protokół przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w danej sali (.docx) ...
(.pdf) ...
17 Protokół zbiorczy przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu (.docx) ...
(.pdf) ...
18 Przerwanie i unieważnienie egzaminu maturalnego z danego przedmiotu (.docx) ...
(.pdf) ...
19a Oświadczenie o sprawdzeniu poprawności działania komputera i oprogramowania (.docx) ...
(.pdf) ...
19b Oświadczenie o sprawdzeniu poprawności nagrania plików przekazywanych do oceny (.docx) ...
(.pdf) ...
21b Wniosek o wgląd do dokumentacji stanowiącej podstawę unieważnienia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu i złożenie wyjaśnień (.docx) ...
(.pdf) ...
21d Zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora OKE w zakresie unieważnienia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej (.docx) ...
(.pdf) ...
22a Zastrzeżenia w związku z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu maturalnego (.docx) ...
(.pdf) ...
22c Zgłoszenie zastrzeżeń do rozstrzygnięcia dyrektora OKE dotyczącego naruszenia przepisów przeprowadzania egzaminu maturalnego (.docx) ...
(.pdf) ...
25a Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej (.docx) ...
(.pdf) ...
25b Wniosek o weryfikację sumy punktów (.docx) ...
(.pdf) ...
25c Odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy dyrektorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (.docx) ...
(.pdf) ...
26 Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny (.docx) ...
(.pdf) ...
27 Wniosek o wniesienie opłaty za egzamin maturalny po 7 marca, jednak nie później niż 31 marca (.docx) ...
(.pdf) ...

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2019-04-05 14:07
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl