Strona główna › ... › Informacje › Informacja dla zamierzających...
czwartek, 18 kwietnia 2019
Moje konto
Logowanie do serwisu

bipefs

Informacja dla zamierzających przystąpić do egzaminu eksternistycznego zawodowego

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 188) - do egzaminu eksternistycznego zawodowego dokuszcza się obobę, która:
1) ukończyła gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową oraz
2) co najmniej dwa lata kształciła się lub pracowała, w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.


Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu eksternistycznego zawodowego muszą złożyć w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu:

1. poprawnie wypełniony wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego            Pobierz druk wniosku ... 
    wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu                                                                               Pobierz druk deklaracji ...

2. świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej (oryginał dokumentu)

3. dokumenty potwierdzające spełnienie warunku dwuletniej nauki lub pracy w zawodzie,
    w szczególności świadectwa szkolne, indeksy, zaświadczenia dotyczące kształcenia się
    lub wykonywania pracy w danym zawodzie lub świadectwa pracy  (oryginały dokumentów)

4. kserokopię stron dowodu osobistego zawierajacego datę urodzenia i nr ewidencyjny PESEL.


Wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego wraz w ww. dokumentami należy złożyć:
- do dnia 31 stycznia - jeżeli osoba zamierza przystąpić do tego egzaminu w tym samym roku, w którym składa wniosek,
- do dnia 30 września - jeżeli osoba zamierza przystąpić do tego egzaminu w roku następnym.

O zakwalifikowaniu do egzaminu eksternistycznego zawodowego, zasadach odpłatności oraz o terminie jego przeprowadzenia Komisja informuje wnioskodawców pisemnie.
Wysokość opłaty za egzamin eksternistyczny zawodowy - Sprawdź ... ŹRÓDŁA INFORMACJI O EGZAMINIE EKSTERNISTYCZNYM ZAWODOWYM:

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2018-07-20 12:44
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl