Strona główna › ... › Przedmioty obowiązkowe › Matematyka
niedziela, 22 kwietnia 2018
Moje konto
Logowanie do serwisu

bipefs

Matematyka

Matematyka

poziom podstawowy

 • egzamin trwa 170 minut,
 • egzamin polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających rozumienie pojęć i umiejętność ich  zastosowania w życiu codziennym oraz zadań o charakterze problemowym, obejmujących zakres wymagań dla poziomu podstawowego,
 • arkusz egzaminacyjny składa się z trzech grup zadań: 20-30 zadań zamkniętych, 5-10 zadań otwartych krótkiej  odpowiedzi, 3-5 zadań otwartych rozszerzonej odpowiedzi,
 • zdający może uzyskać maksymalnie 50 punktów za rozwiązanie zadań z arkusza podstawowego.

 • w czasie trwania egzaminu zdający może korzystać z zestawu wzorów matematycznych oraz przyborów pomocniczych, których rodzaj określa dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
 • wynik egzaminu maturalnego z matematyki jest wyrażony w skali procentowej,
 • zdający zdał egzamin maturalny z matematyki, jeżeli uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania na poziomie podstawowym.


Zasady oceniania arkuszy egzaminacyjnych

 • rozwiązania poszczególnych zadań oceniane są na podstawie szczegółowych kryteriów oceniania, jednolitych w całym kraju,
 • egzaminatorzy w szczególności zwracają uwagę na:
  ­  - poprawność merytoryczną rozwiązań,
    - kompletność prezentacji rozwiązań zadań – wykonanie cząstkowych obliczeń i przedstawienie sposobu rozumowania.
 • ocenianiu podlegają tylko te fragmenty pracy zdającego, które dotyczą polecenia; komentarze, nawet poprawne, nie mające związku z poleceniem nie podlegają ocenianiu,
 • gdy do jednego polecenia zdający podaje kilka rozwiązań (jedno prawidłowe, inne błędne), to egzaminator nie przyznaje punktów,
 • za całkowicie poprawne rozwiązanie zadań, uwzględniające inny tok rozumowania niż podany w schemacie punktowania, przyznaje się maksymalną liczbę punktów,
 • wynik egzaminu maturalnego z matematyki ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.pliki/pomoc/icon_pdf.gif Informator maturalny z matematyki od roku 2010 zdawanej jako przedmiot obowiązkowy

pliki/pomoc/icon_pdf.gif Tablice matematyczne dostępne są tutaj...

pliki/pomoc/icon_pdf.gif Informator maturalny z matematyki od roku 2015

pliki/pomoc/icon_pdf.gif Wybrane wzory matematyczne

pliki/pomoc/icon_pdf.gif Uzupełnienie zestawu wzorów

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapozania się z raportami z egzaminu maturalnego:

pliki/pomoc/icon_pdf.gif Raporty

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2014-09-04 09:57
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl