poniedziałek, 26 września 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › Informacje › Suplementy Europass do...

Suplementy Europass do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodach: technik ekonomista, technik logistyk, technik spedytor

    Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu publikuje przekazany przez Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej komunikat w sprawie suplementów Europass do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodach: technik ekonomista, technik logistyk, technik spedytor:

Uprzejmie informujemy, iż wydane w latach 2006 i 2007 r. suplementy do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodach: technik ekonomista, technik logistyk i technik spedytor nie upoważniają do wykonywania zawodu agent celny. Użyty w powyższych suplementach, w pkt 4, wyraz „upoważniony” w istocie może sugerować, że fakt posiadania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, uprawnia do wykonywania pewnych zawodów bez posiadania dodatkowych uprawnień. Niemniej jednak, przepisy prawa oświatowego nie dają Ministrowi Edukacji Narodowej możliwości nadawania specjalistycznych uprawnień, bowiem ich uzyskanie określają przepisy wydane przez innych ministrów.

Biorąc pod uwagę powyższe, uprzejmie zawiadamiam, iż agentem celnym, zgodnie z art. 79 ustawy Prawo celne, jest osoba wpisana na listę agentów celnych. Ponadto, art. 80 ust. 1 ww. ustawy wskazuje, że agentem celnym w Polsce może zostać osoba, która:

  1.  posiada miejsce zamieszkania w UE;
  2.  ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. korzysta z pełni praw publicznych;
  4. posiada co najmniej średnie wykształcenie;
  5. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo gospodarcze lub za przestępstwo skarbowe;
  6. swoim postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania czynności agenta celnego;
  7. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na agenta celnego przed komisją egzaminacyjną, powoływaną przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, lub otrzymała decyzję o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego wydaną na podstawie przepisów odrębnych;
  8. wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych, nie później niż w okresie 2 lat od dnia spełnienia warunku określonego w pkt 7.


Po spełnieniu ww. kryteriów i wpisaniu danej osoby na listę agentów celnych, prowadzoną przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie, jest ona uprawniona do wykonywania zawodu agenta celnego w Polsce.

Organem właściwym do wydawania zaświadczeń potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania powyższego zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii europejskiej jest Minister Finansów.

 

Jednocześnie, w odniesieniu do dotychczasowych wzorów suplementów w zawodach technik ekonomista, technik logistyk oraz technik spedytor, zwracam się z uprzejmą prośbą o usunięcie zawodu agent celny z pkt 4 i wydawanie, od momentu otrzymania przedmiotowego pisma, suplementu zgodnego z nowym wzorem (bez zawodu agent celny).

 

Z poważaniem

Ewa Konikowska-Kruk

Dyrektor Departamentu Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2012-10-16 07:50
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl