Strona główna › kursy zawodowe - zgłoszenie › Komunikat o zgłaszaniu do OKE...
Środa, 25 listopada 2020
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Komunikat o zgłaszaniu do OKE w Poznaniu kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu informuje, że zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 622) – podmioty prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe mają obowiązek zgłoszenia tego faktu do Komisji, w terminie 14 dni od rozpoczęcia kształcenia na kursie.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że na podstawie Prawa oświatowego (Dz.U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.), zgodnie z art. 290: "do dnia 31 grudnia 2019 r. kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych odbywa się w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 2a ustawy zmienionej w art. 15".

Zgłoszenie winno obejmować:
•    oznaczenie podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy,
•    nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, oraz nazwę i oznaczenie
      kwalifikacji, zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach, w zakresie której jest prowadzone kształcenie,
•    termin rozpoczęcia i zakończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego,
•    wykaz słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego, zawierający imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL
     słuchacza, a w przypadku słuchacza, który nie posiada numeru PESEL - numer dokumentu potwierdzający jego tożsamość.

Dokument zgłoszenia kursu należy sporządzić z wykorzystaniem niżej zamieszczonego arkusza programu MS Excel i przesłać do OKE w Poznaniu pocztą tradycyjną w postaci podpisanego wydruku papierowego oraz w formie elektronicznej na płycie CD.

Dokument zgłoszenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego – pobierz plik …

Uwaga:
Jeżeli podmiot prowadzi kilka kwalifikacyjnych kursów zawodowych - dla każdego z nich dokument zgłoszenia należy sporządzić odrębnie.
Sposób wypełnienia formularza zamieszczono w pliku w zakładce „instrukcja”.

Dyrektor OKE w Poznaniu
/ - / Marcjanna Klessa

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2018-08-21 14:14
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl