Strona główna › ... › Klucze punktowania odpowiedzi... › czerwiec 2014
wtorek, 29 września 2020
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

czerwiec 2014

Poniżej zamieszczamy klucze punktowania odpowiedzi z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się 16 czerwca 2014 r. Arkusze z egzaminu zawodowego (część pisemna) nie są publikowane na naszej stronie internetowej. Zdający po napisaniu egzaminu oddawał tylko kartę odpowiedzi, natomiast arkusz mógł zabrać ze sobą. Klucze odpowiedzi nie dotyczą testów rozwiązywanych przy komputerze.

A.02 Przygotowywanie surowców i mas ceramicznych

A.12 Wykonywanie usług krawieckich

A.13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich

A.18 Prowadzenie sprzedaży

A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

A.20 Rejestracja i obróbka obrazu

A.22 Prowadzenie działalności handlowej

A.23Projektowanie fryzur

A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych

A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

A.28 Organizacja i nadzorowanie transportu

A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

A.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach

A.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

A.36 Prowadzenie rachunkowości

A.37 Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych

A.44 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

A.48 Projektowanie wyrobów odzieżowych

A.50 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna

A.54 Przygotowanie materiałów graficznych do procesu drukowania

A.59 Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

A.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

A.63 Organizacja i powadzenie archiwum

A.64 Opracowywanie materiałów archiwalnych

A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

A.66 Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego.

A.67 Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich

A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji

A.70 Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

B.02 Wykonywanie robót drogowych

B.05 Montaż systemów suchej zabudowy

B.06 Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich

B.07 Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych

B.08 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

B.09 Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

B.16 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

B.23 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych

B.25 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

B.27 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych

B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

B.32 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych

B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

B.34 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów

B.35 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

B.36 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

E.01 Montaż i utrzymanie linii telekomunikacyjnych

E.02 Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych

E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

E.05 Montaż układów i urządzeń elektronicznych

E.06 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

E.15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich

E.16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych

E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

M.01 Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

M.08 Wykonywanie prac wiertniczych

M.11 Eksploatacja złóż podziemnych

M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

M.14 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

M.21 Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich

M.24 Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych

M.30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

M.34 Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych

M.35 Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych

M.39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej

R.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

R.05 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

R.06 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

R.07 Ocena stanu środowiska

R.09 Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt

R.10 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych

R.11 Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej

R.13 Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych

R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

R.18 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

R.19 Organizacja chowu i hodowli koni

R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

R.23 Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska

R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych

S.02 Realizacja nagrań

S.04 Montaż nagrań dźwiękowych

S.09 Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej/telewizyjnej

T.03 Produkcja wyrobów piekarskich

T.04 Produkcja wyrobów cukierniczych

T.05 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

T.06 Sporządzanie potraw i napojów

T.08 Prowadzenie działalności agroturystycznej

T.07 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

T.09 Wykonywanie usług kelnerskich

T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji

T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

T.14 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Z.01 Świadczenie usług w zakresie masażu

Z.02 Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych

Z.03 Ochrona osób i mienia

Z.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Z.05 Świadczenie usług opiekuńczych

Z.06 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

Z.07 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

Z.08 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

Z.09 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Z.10 Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki

Z.11 Wykonywanie świadczeń opiekuńczych wspomagających rozwój dziecka

Z.12 Wykonywanie medycznych czynności ratunkowych i innych świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie

Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Z.14 Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji

Z.15 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

Z.16 Świadczenie usług w zakresie dietetyki

Z.18 Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu

Z.19 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi

Z.20 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

Z.22 Wykonywanie działań ratowniczych

Z.23 Zarządzanie działaniami ratowniczymi

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2015-11-13 14:08
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl