wtorek, 28 listopada 2023
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bip

Strona główna › ... › Praca › Egzaminator-koordynator z...

Egzaminator-koordynator z przedmiotów: matematyka, j. angielski, j. polski, historia

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu ogłasza nabór na stanowisko:

egzaminatora – koordynatora - przedmiot:
• historia             - egzamin maturalny

• matematyka     - egzamin gimnazjalny

• j. angielski        - egzamin gimnazjalny i maturalny (mile widziana dobra znajomość drugiego j. obcego)
• j. polski             - sprawdzian


LICZBA ETATÓW: 3 W PEŁNYM WYMIARZE

UMOWA: UMOWA O PRACĘ

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
a) wykształcenie wyższe (pedagogiczne)
b) stopień awansu zawodowego (n-l mianowany, dyplomowany),
c) dobra znajomość obsługi komputera – pakiet MS Office,
d) bardzo dobre umiejętności organizacyjne, wysoka dyscyplina pracy,
e) znajomość obowiązującego prawa oświatowego.

WYMAGANIA DODATKOWE:
a) umiejętność pracy w zespole,
b) komunikatywność,
c) umiejętność analitycznego myślenia,
d) dyspozycyjność, mobilność
e) znajomość języka obcego.

ZAKRES ZADAŃ:
a) opracowywanie projektów pytań, zadań, testów oraz ich zestawów do części pisemnej egzaminów,
b) przeprowadzanie standaryzacji wiązek zadań i arkuszy egzaminacyjnych do egzaminów zewnętrznych,
c) przygotowywanie i okresowe prowadzenie w okręgu działania Komisji szkoleń związanych z organizacją procesu egzaminowania i zewnętrznego oceniania uczniów i słuchaczy, w tym w szczególności szkoleń przewodniczących zespołów egzaminatorów i egzaminatorów oraz nadzorowanie ww.,
d) organizowanie i prowadzenie procesu weryfikacji poprawności sprawdzania i oceniania przez egzaminatorów prac uczniów i słuchaczy,
e) analizowanie wyników egzaminów, opracowywanie raportów i sprawozdań z przeprowadzonych egzaminów oraz udział w komunikowaniu wyników,
f) opracowywanie różnorodnych materiałów szkoleniowych, informacyjnych i ćwiczeniowych,
g) terminowe wykonywanie pracy zgodnie z zakresem obowiązków.

WYMAGANE DOKUMENTY:
a) kserokopia świadectwa potwierdzającego wykształcenie,
b) list motywacyjny,
c) kwestionariusz osobowy pobrany ze strony internetowej OKE,
d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zmianami).

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Dokumenty należy składać lub przesłać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „NABÓR NA STANOWISKO EGZAMINATORA – KOORDYNATORA PRZEDMIOTU: ………” na adres: OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA w POZNANIU ul. GRONOWA 22; 61-655 POZNAŃ do dnia 31 października 2014 r.

OTWARCIE OFERT: KANDYDACI SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA FORMALNE, KTÓRZY PO ANALIZIE OFERT ZOSTANĄ ZAKWALIFIKOWANI DO KOLEJNEGO ETAPU NABORU, BĘDĄ POWIADOMIENI O TERMINIE JEGO PRZEPROWADZENIA.

OFERTY NADESŁANE W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE ZOSTANĄ KOMISYJNIE ZNISZCZONE PO PRZEPROWADZENIU NABORU.
DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ POD NR TEL (61) 85-40-196.

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2014-12-01 00:51
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl