niedziela, 2 października 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › Praca › Egzaminator-koordynator w...

Egzaminator-koordynator w wydziale egzaminów zawodowych

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu ogłasza nabór na stanowisko:

egzaminatora – koordynatora w wydziale egzaminów zawodowych

LICZBA ETATÓW: 1 W PEŁNYM WYMIARZE

UMOWA: UMOWA O PRACĘ

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
a) wykształcenie wyższe (pedagogiczne)
b) stopień awansu zawodowego (n-l mianowany, dyplomowany),
c) znajomość obsługi komputera – pakiet MS Office,
d) bardzo dobre umiejętności organizacyjne i planowania.

WYMAGANIA DODATKOWE:
a) umiejętność pracy w zespole,
b) umiejętność analitycznego myślenia,
c) dobra organizacja pracy,
d) gotowość do wyjazdów,
e) znajomość języka obcego.

ZAKRES ZADAŃ:
a) koordynowanie działań związanych z realizacja procesu organizacji i prowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe na wszystkich poziomach kształcenia w części teoretycznej jak i praktycznej,
b) wykonywanie czynności kontrolnych w procesie weryfikacji ośrodków egzaminacyjnych przed ich upoważnieniem do organizowania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
c) współdziałanie w opracowywaniu projektów pytań, zadań i testów do przeprowadzania egzaminów zawodowych oraz projektów arkuszy egzaminacyjnych,
d) koordynowanie działań w procesie przygotowywania pytań, zadań i testów oraz ich zestawów do etapu pisemnego i praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zgodnie z przydziałem zadań,
e) przeprowadzanie standaryzacji zadań i arkuszy egzaminacyjnych do egzaminu zawodowego oraz sporządzanie raportów postandaryzacyjnych,
f) przygotowywanie i okresowe prowadzenie w okręgu działania Komisji szkoleń związanych z organizacją procesu egzaminowania i zewnętrznego oceniania uczniów i słuchaczy,
g) udział w organizacji i obsłudze egzaminów prowadzonych przez Komisję,
h) opracowywanie raportów i sprawozdań z przeprowadzonych egzaminów zawodowych,
i) opracowywanie materiałów szkoleniowych, informacyjnych i innych wg decyzji przełożonych.

WYMAGANE DOKUMENTY:
a) kserokopia świadectwa potwierdzającego wykształcenie,
b) list motywacyjny,
c) kwestionariusz osobowy pobrany ze strony internetowej OKE,
d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zmianami).

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Dokumenty należy składać lub przesłać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „NABÓR NA STANOWISKO EGZAMINATORA – KOORDYNATORA W WYDZIALE EGZAMINÓW ZAWODOWYCH" na adres: OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA w POZNANIU ul. GRONOWA 22; 61-655 POZNAŃ do dnia 31 października 2014 r.

OTWARCIE OFERT: KANDYDACI SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA FORMALNE, KTÓRZY PO ANALIZIE OFERT ZOSTANĄ ZAKWALIFIKOWANI DO KOLEJNEGO ETAPU NABORU, BĘDĄ POWIADOMIENI O TERMINIE JEGO PRZEPROWADZENIA.

OFERTY NADESŁANE W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE ZOSTANĄ KOMISYJNIE ZNISZCZONE PO PRZEPROWADZENIU NABORU.
DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ POD NR TEL (61) 85-40-196.

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2014-12-01 00:54
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl