Strona główna › kursy zawodowe - zgłoszenie › Informacje o zasadach...
Środa, 25 listopada 2020
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Informacje o zasadach składania przez słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych deklaracji przystąpienia do egzaminu

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że kwestię składania deklaracji przystąpienia do "nowego" egzaminu zawodowego przez słuchaczy i osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy określa § 4 ust. 3, 4, 5 i 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2015 r., poz. 673).

Zgodnie z treścią wskazanych przepisów deklarację przystąpienia do egzaminu składa się:

1) podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy - w sytuacji opisanej w:

    § 4 ust. 3
    „Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, bezpośrednio po jego ukończeniu składa deklarację podmiotowi
    prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy wraz z zaświadczeniem o ukończeniu tego kursu."

    § 4 ust. 4
    „Osoba uczestnicząca w kwalifikacyjnym kursie zawodowym, który kończy się nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu
    zawodowego, składa deklarację podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy. Zaświadczenie o ukończeniu
    kwalifikacyjnego kursu zawodowego osoba ta przedkłada podmiotowi prowadzącemu ten kurs niezwłocznie po jego ukończeniu."

2) dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej - w sytuacji opisanej w:

    § 4 ust. 5
    „Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy i nie złożyła deklaracji podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs
    zawodowy zgodnie z § 4 ust. 3 albo 4, oraz osoba, która ponownie przystępuje do egzaminu zawodowego, składają deklarację
    dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej wraz z zaświadczeniem o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego."

Dekllarację składa się nie później niż na 4 (cztery) miesiące przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminu zawodowego.

 

UWAGA:

Osoby, które składają deklarację przystąpienia do egzaminu Dyrektorowi OKE w Poznaniu winne złożyć dokumenty osobiście w sekretariacie Komisji albo przesłać je pocztową przesyłką poleconą.
Komplet dokumentów musi zawierać:
- czytelnie wypełnioną i podpisaną deklarację (na obowiązującym druku),
- oryginał zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Obowiązujący druk deklaracji - pobierz ...

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2020-11-19 10:27
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl