sobota, 10 grudnia 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › Formularze deklaracji i... › Deklaracje przystąpienia do...

Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje w zawodzie - zmiana zasad ich składania - nowe formularze deklaracji

UWAGA:
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu przypomina, że zgodnie z treścią art. 44zzzu p. 4 Ustawy o systemie oświaty (t.uj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1481) po upływie 5 lat licząc od dnia, w którym uczeń po raz pierwszy przystąpił do egzaminu i nie uzyskał z jednej części egzaminu wymaganej do zdania liczby punktów lub którego część pisemna lub praktyczna została unieważniona, bądź nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w wyznaczonym terminie przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w pełnym zakresie.

 

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu informuje, że po nowelizacji przepisów prawa dotyczacego systemu egzaminów zewnętrznych - kwestię składania deklaracji przystąpienia do „nowego" egzaminu zawodowego określa § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1707).

Zgodnie z treścią wskazanego przepisu od dnia 1 września 2015 r. obowiązują następujące zasady, terminy składania oraz formularze deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego.

Deklarację składa:

1) uczeń
     - dyrektorowi macierzystej szkoły,

2) absolwent szkoły
     - dyrektorowi szkoły, którą ukończył, jeżeli szkoła ta nie została zlikwidowana lub przekształcona
       albo
     - dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej, jeżeli jego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona,

3) słuchacz lub osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ)
     - podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy, jeżeli składa deklarację w trakcie trwania kursu lub bezpośrednio
       po jego zakończeniu
       albo
     - dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w sytuacji, gdy osoba, która ukończyła KKZ nie składała deklaracji
       podmiotowi prowadzącemu kurs, a także wówczas, gdy ponownie zamierza przystąpić do egzaminu, 
       Wiecej informacji ...

4) osoba, która jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych
     - dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu,

5) osoba przystępujaca do eksternistycznego egzaminu zawodowego
     - dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu,

6) osoba, która kształciła się za granicą
     - dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Deklarację składa się nie później niż na 4 (cztery) miesiące przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminu zawodowego.

Do sesji styczniowej 2020 r.
termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu upływa z dniem 9 września 2019 r.

Obowiązujące formularze deklaracji i wniosków:

- deklaracja dla ucznia i absolwenta (składana w szkole) - Pobierz ...
- deklaracja dla absolwenta zlikwidowanej szkoły - Pobierz ...
- deklaracja dla słuchacza i osoby, która ukończyła KKZ - Pobierz ...
- deklaracja dla eksternisty i uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych - Pobierz ...
- deklaracja dla osoby, która kształciła się za granicą - Pobierz ...
- wniosek o dopuszczenie do eksternistycznego egzaminu zawodowego - Pobierz ...
- wniosek o dopuszczenie do egzaminu uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych - Pobierz ...

Osoby, które przystąpiły do egzaminu zawodowego i egzaminu nie zdały, mogą złożyć deklarację o ponownym przystąpieniu do tego egzaminu dopiero po otrzymaniu informacji o uzyskanym wyniku.

UWAGA:
Osoby, które składają deklarację przystąpienia do egzaminu Dyrektorowi OKE w Poznaniu powinni złożyć dokumenty osobiście w sekretariacie Komisji albo przesłać je pocztową przesyłką poleconą.

Komplet dokumentów musi zawierać:

W przypadku składania deklaracji przez absolwenta zlikwidowanej szkoły:
     - czytelnie wypełnioną i podpisaną deklarację (na obowiązującym druku),
     - oryginał świadectwa ukończenia szkoły.

W przypadku składania deklaracji przez osobę, która ukończyła KKZ:
     - czytelnie wypełnioną i podpisaną deklarację (na obowiązującym druku),
     - oryginał zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

W przypadku składania deklaracji przez osobę, która jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych
     lub przyuczenia do pracy dorosłych:

     - czytelnie wypełnioną i podpisaną deklarację (na obowiązującym druku),
     - wniosek o dopuszczenie do egzaminu wraz z wymienionymi w nim załącznikami,
     - oryginał zaświadczenia o ukończeniu przygotowania zawodowego.

W przypadku składania deklaracji do eksternistycznego egzaminu zawodowego:
     - czytelnie wypełnioną i podpisaną deklarację (na obowiązującym druku),
     - wniosek o dopuszczenie do egzaminu wraz z wymienionymi w nim załącznikami,
     - oryginał świadectwa ukończenia szkoły.

Dyrektor OKE w Poznaniu
/ - / Marcjanna Klessa

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2020-01-23 14:51
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl