Strona główna › ... › Upoważnienia › Zasady udzielania upoważnień...
piątek, 17 września 2021
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Zasady udzielania upoważnień do zorganizowania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że od dnia 1 września 2015 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2015 r., poz. 673).

Zgodnie z § 2
Dyrektor szkoły lub placówki, w której po raz pierwszy ma być przeprowadzony egzamin zawodowy, oraz pracodawca lub podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, u którego po raz pierwszy ma być przeprowadzony ten egzamin, są obowiązani, nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym ma być przeprowadzony egzamin zawodowy, zgłosić odpowiednio szkołę, placówkę, miejsce wskazane przez pracodawcę albo miejsce wskazane przez podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy okregowej komisji egzaminacyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie upoważnienia.

 WARUNKI UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA

Do przeprowadzenia części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu.

Upoważnienia udziela się, jeżeli szkoła, placówka, pracodawca, podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy posiada warunki zapewniające prawidłowy przebieg części pisemnej egzaminu zawodowego, czyli posiada odpowiednie wyposażenie indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych i zapewnia samodzielne wykonanie zadań przez zdających.

Standard wyposażenia do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu - Pobierz ...
Formularz wniosku o udzielenie upoważnienia (część pisemna) - wersja edytowalna (.doc) - Pobierz ...
Formularz wniosku o udzielenie upoważnienia (część pisemna) - wersja nieedytowalna (.pdf) - Pobierz ...

Do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu.

Upoważnienia udziela się, jeżeli szkoła, placówka, pracodawca, podmiot praowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy posiada warunki zapewniające prawidłowy przebieg części praktycznej egzaminu zawodowego, a w szczególności:
- zapewnia warunki realizacji kształcenia w danym zawodzie, określone w podstawie programowej,
- zapewnia warunki do samodzielnego wykonania zadań egzaminacyjnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy
  oraz własciwe warunki socjalne,
- zapewnia zdającym o specjalnych potrzebach edukacyjnych warunki dostosowane do ich potrzeb,
- zapewnia zdającym pierwszą pomoc medyczną.

Formularz wniosku o udzielenie upoważnienia (część praktyczna) - wersja edytowalna (.doc) - Pobierz ...
Formularz wniosku o udzielenie upoważnienia (część praktyczna) - wersja nieedytowalna (.pdf) - Pobierz ...

Upoważnienia udziela się na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) lata.
Wniosek o przedłużenie upoważnienia na kolejny okres składa się nie później niż na 6 (sześć) miesięcy przed upływem okresu, na jaki udzielono upoważnienia.

Szczegółowych informacji w sprawie upoważnień udzieli pracownik OKE w Poznaniu - tel. 61 854 01 89

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2016-09-02 15:04
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl