poniedziałek, 26 września 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › Praca › GŁÓWNY KSIĘGOWY, Kierownik...

GŁÓWNY KSIĘGOWY, Kierownik Wydziału Finansowo-Księgowego

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza nabór na stanowisko:

GŁÓWNY KSIĘGOWY, Kierownik Wydziału Finansowo-Księgowego

I. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu ul. Gronowa 22

Wymiar czasu pracy: 1 etat    Rodzaj umowy: umowa o pracę

II. Określenie stanowiska urzędniczego: Główny Księgowy

III. Określenie wymagań niezbędnych
Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego Księgowego powinna spełniać zgodnie z art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 27. sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240/następujące niezbędne wymagania:
1) Ma obywatelstwo państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)-strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2) Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
3) Nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4) Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie z zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5) Spełnia jeden z poniższych warunków:
a) Ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnia praktykę w księgowości,
b) ukończył/a średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) Jest wpisana do rejestru byłych biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) Posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
6) Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

IV. Wymagania dodatkowe
1. Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych
2. Znajomość i obsługa programów komputerowych pakietu MS OFFICE, programu SYMFONIA ERP, TREZOR 3,0,NOWA BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA – NBE, PŁATNIK itp.
3. Umiejętność pracy w zintegrowanych systemach informatycznych, w tym programów księgowych, sprawozdawczych i bankowych,
4. Posiada umiejętność sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz,
5. Posiada cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista,
6. Doświadczenie w pracy w jednostce budżetowej lub innej jednostce sektora finansów publicznych;


V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie rachunkowości OKE w Poznaniu zgodnie z przepisami,
2. Prowadzenia na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
3. Okresowe ustalanie lub sprawdzanie w drodze inwentaryzacji faktycznego stanu aktywów i pasywów,
4. Wycenę aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego.
5. Sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, r-ty zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki),
6. Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
7. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków jednostki,
8. Dokonywanie kontroli operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
9. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dot. operacji gospodarczych i finansowych,
10. Sporządzanie sprawozdań budżetowych, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków,
11. Roczne planowanie budżetu i analiza wykonywanych zadań,
12. Obsługa płacowa jednostki,
13. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP),
14. Przygotowanie przelewów bankowych,
15. Przygotowanie sprawozdań finansowych i innych raportów na potrzebę banków,
16. Prawidłowe i terminowe przygotowanie rozliczeń podatkowych,
17. Naliczanie i wypłata wynagrodzeń, w tym naliczanie innych należności, zasiłków, prowadzenie stosownej ewidencji, dokonywanie potrąceń od wynagrodzeń itp.,
18. Terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także prowadzenie ewidencji wymaganej przez ZUS.

VI. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kserokopie świadectw pracy,
d) kserokopia dokumentów potwierdzające kwalifikacje do zajmowania stanowiska głównego księgowego,
e) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach,
g) kserokopie świadectw pracy,
h) oryginał kwestionariusza osobowego,
i) oświadczenie o niekaralności,
j) oświadczenie o dobrym stanie zdrowia,
k) inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu ul. Gronowa 22 w sekretariacie w godz. 7.30-15.30 lub pocztą na ww. adres z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego” w terminie do dnia 20 maja 2016 r.
Aplikacje, które wpłyną do OKE w Poznaniu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu tego postępowania.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej OKE w Poznaniu, na stronie internetowej OKE.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)".

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2016-10-03 13:23
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl