poniedziałek, 26 września 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › Zwolnienia z egzaminu › Zasady i procedury zwolnienia...

Zasady i procedury zwolnienia z egzaminu gimnazjalnego

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 959 ze zm.)

Art. 44zw
1.
Uczeń posiadajacy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu gimnazjalnego.
2.
Uczeń posiadajacy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzeżone inne niż wymienione w ust. 1 może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub jego części, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.         
DRUK WNIOSKU    - pobierz w formacie PDF ...     - pobierz w formacie DOC ...
3.
Uczeń posiadajacy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, który przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego, którego naukę na podbudowie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego kontynuował w gimnazjum, jest zwolniony z obowiązku przystąpienia do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym. Uczeń ten może przystapić do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym, na wniosek rodziców.


Art. 44zz
1.
Uczeń lub słuchacz, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych:
1) nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu w terminie głównym albo
2) przerwał dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego
- przystępuje do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu w terminie dodatkowym, w szkole, ktorej jest uczniem lub słuchaczem.
2.
W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiajacych przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia lub słuchacza z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniaj części egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia lub ze słuchaczem.
DRUK WNIOSKU    - pobierz w formacie PDF ...     - pobierz w formacie DOC ...


UWAGI:

- Wniosek o zwolnienie ucznie lub słuchacza z egzaminu gimnazjalnego z przyczyn określonych w art. 44zz ust. 2
   można składać do Dyrektora OKE w Poznaniu dopiero po upływie terminu dodatkowego (w czerwcu 2017 r.).

- Uczniowie lub słuchacze zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora OKE winni być ujęci w zgłoszeniu
   do egzaminu przekazywanym przez szkoły do OKE w Poznaniu.

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2016-09-19 10:34
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl