Strona główna › informacje › Deklaracja dostępności
czwartek, 21 stycznia 2021
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności serwisu oke.poznan.pl

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej oke.poznan.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego oke.poznan.pl

Data publikacji strony internetowej: 20.09.2019

Data ostatniej dużej aktualizacji: 20.09.2019

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 19.09.2019. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych, np.: Ctrl i + (powiększenie czcionki), Ctrl + A (zaznacz wszystko).

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest p. Andrzej Popiół, adres poczty elektronicznej okeadmin@oke.poznan.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 854 01 65. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna (OKE) w Poznaniu, ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, sekretariat piętro VIII.

OKE w Poznaniu dzierżawi pomieszczenia w wieżowcu biurowym należącym do firmy Alfa Concept Sp. z o.o.

Do budynku prowadzi wejście od ul. Słowiańskiej obok banku Santander. Po wejściu na klatkę schodową należy udać się do wind, znajdujących się po prawej stronie. Do wind prowadzą schody. Przy schodach znajduje się platforma dla wózków inwalidzkich obsługiwana przez pracownika recepcji budynku.

W budynku znajdują się windy obsługujące piętra parzyste i nieparzyste.

Do budynku i do sekretariatu OKE w Poznaniu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych (wyłącznie dla interesantów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) znajduje się w siedzibie OKE w Poznaniu na piętrze X.

W bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla dla osób niewidomych ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2019-09-20 15:56
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl