Środa, 31 maja 2023
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bip

Strona główna › Kto może przystąpić do...

Kto może przystąpić do egzaminu maturalnego w części ustnej w 2020 r.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że egzamin ustny w roku 2020 nie jest przeprowadzany z wyjątkiem sytuacji określonych prawem.

Przystąpienie do egzaminu maturalnego w części ustnej w 2020 r. reguluje §11kb rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 891).

Zgodnie z § 11kb  ww. rozporządzenia:

1. Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może  przystąpić (wyłącznie) absolwent, który:

a) w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub

b) jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

2. Absolwent, o którym mowa w pkt 1., może przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, pod warunkiem że w terminie do dnia 7 lutego 2020 r. złożył deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

3. Obowiązujące działania i terminy:

Absolwent: Miejsce składania Termin
przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego (załącznik 28_1905) z danego przedmiotu, w której oświadcza o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu, w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną. - do dyrektora szkoły, którą ukończył i w której złożył deklarację maturalną,
- do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, jeżeli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego złożył w komisji okręgowej (pocztą tradycyjną lub elektroniczną).
do 25 maja 2020 r.
dodatkowo absolwent wymieniony w pkt 1a. dołącza obowiązkowo do załącznika 28_1905 dokumenty potwierdzające fakt wymagania przez uczelnie zagraniczną wyniku z egzaminu ustnego z danego przedmiotu. jak wyżej do 25 maja 2020 r.
składa bibliografię wykorzystywaną do opracowania wybranego tematu egzaminacyjnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, jeżeli nie zrobił tego wcześniej i przystępuje do egzaminu w "starej" formule. jak wyżej do 29 maja 2020 r.

 

Dodatkowe informacje dla pp. Dyrektorów szkół przeprowadzających egzamin maturalny znajdują się w tym miejscu po zalogowaniu w serwisie.

Pozycje 0-0 z 0
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl