Strona główna › Komunikat dla zdających...
sobota, 23 stycznia 2021
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Komunikat dla zdających egzamin zawodowy (Formuła 2019) w styczniu/lutym br. dotyczący trybu postępowania w przypadku składania wniosku o przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym

Formuła 2019
Egzamin zawodowy przeprowadzany w terminie dodatkowym - tryb postępowania:

  1. Zdający, dla którego przystąpienie do egzaminu zawodowego jest obowiązkowe, tj.: uczeń branżowej szkoły I stopnia niebędący młodocianym pracownikiem oraz uczeń będący młodocianym pracownikiem zatrudniony w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem i uczeń technikum oraz słuchacz branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej, a także uczeń branżowej szkoły I stopnia będący młodocianym pracownikiem zatrudniony w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych w terminie głównym:
    • nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego albo
    • przerwał egzamin zawodowy z części pisemnej lub części praktycznej - przystępuje do części pisemnej lub części praktycznej tego egzaminu w terminie dodatkowym na udokumentowany wniosek ucznia lub słuchacza, a w przypadku niepełnoletniego ucznia lub słuchacza - jego rodziców.
  2. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń lub słuchacz uczęszcza, nie później niż w dniu, w którym odbywa się część pisemna lub część praktyczna egzaminu zawodowego w terminie głównym. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami Dyrektorowi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu nie później niż następnego dnia po otrzymaniu wniosku (skan wniosku mailem na adres sekretariat@oke.poznan.pl, natomiast oryginał wniosku pocztą tradycyjną).
  3. Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania. Rozstrzygnięcie Dyrektora OKE jest ostateczne.

 

Wniosek o przystąpienie do egzaminu zawodowego w terminie dodatkowym jest dostępny tutaj.

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2021-01-08 08:06
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl