poniedziałek, 26 września 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › Ośrodki egzaminacyjne › Zasady udzielania upoważnień...

Zasady udzielania upoważnień do zorganizowania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

pliki/osrodki_egzaminacyjne/upwaznienie_egz.gif

 

Zasady udzielania upoważnień do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe określają - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 2007 r., Nr 83, poz. 562), w szczególności § 126 ust. 2,3 i 4., ze zmianami z Rozporządzenia MEN z 29 maja 2009 (DzU z 2009 r., Nr 83, poz. 694). Stanowią one, że:

 1. Dyrektor komisji okręgowej upoważnia do zorganizowania etapu praktycznego egzaminu zawodowego szkołę, placówkę albo pracodawcę.
 2. Obowiązek uzyskania upoważnienia nie dotyczy:
  1. szkół publicznych kształcących w zawodzie technik pożarnictwa, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
  2. szkół kształcących w zawodach, w których etap praktyczny egzaminu zawodowego polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, które obejmuje opracowanie projektu realizacji określonych prac, o którym mowa w § 132 ust.3 pkt 1.
 3. Upoważnienia udziela się na wniosek szkoły, placówki lub pracodawcy, złożony nie później niż na 7 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego.
 4. Upoważnienia udziela się, jeżeli szkoła, placówka lub pracodawca posiada warunki zapewniające prawidłowy przebieg etapu praktycznego egzaminu zawodowego, a w szczególności:
  1. umożliwia przeprowadzenie etapu praktycznego obejmującego sprawdzenie praktycznych umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie;
  2. zapewnia warunki techniczne, w tym wyposażenie stanowisk do wykonywania zadań egzaminacyjnych, zgodnie ze standardami wymagań będącymi podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe określonymi w odrębnych przepisach;
  3. zapewnia warunki do samodzielnego wykonywania zadań egzaminacyjnych przez zdających, z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz warunki socjalne;
  4. zapewnia absolwentom, o których mowa w § 111 ust. 1 i 2, przystąpienie do egzaminu zawodowego w warunkach i formie dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych;
  5. zapewnia zdającym pierwszą pomoc medyczną.
 5. Udzielenie upoważnienia szkole, placówce lub pracodawcy do zorganizowania etapu praktycznego egzaminu zawodowego w zawodach podstawowych dla żeglugi morskiej, żeglugi śródlądowej, w zawodach lotniczych oraz w zawodzie technik pożarnictwa – w przypadku szkoły innej niż szkoła, o której mowa w ust.2 pkt 1, może nastąpić po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku, którym mowa w ust. 3 przez odpowiednio ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, ministra właściwego do spraw transportu oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Wniosek do zaopiniowania przekazuje komisja okręgowa.
 6. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera w szczególności:
  1. opis warunków, o których mowa w ust. 4;
  2. informacje dotyczące posiadanych przez szkołę, placówkę lub pracodawcę certyfikatów jakości.
 7. Upoważnienia udziela się na okres nie dłuższy niż 3 lata.
 8. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 7, dyrektor komisji okręgowej, na wniosek upoważnionej szkoły, placówki lub upoważnionego pracodawcy, złożony nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu, na jaki udzielono upoważnienia, albo za zgodą upoważnionej szkoły, placówki lub upoważnionego pracodawcy może przedłużać upoważnienie na kolejne okresy nie dłuższe niż 3 lata. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

Załączniki do pobrania, w postaci plików  w formacie MS Word:
nr 1 – pliki/pomoc/icon_doc.gif Wniosek o udzielenie upoważnienia
nr 3 – pliki/pomoc/icon_doc.gif Informacje o wyposażeniu placówki do etapu praktycznego
nr 4 – pliki/pomoc/icon_doc.gif Upoważnienie

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2013-11-25 11:43
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl