poniedziałek, 28 listopada 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › Informacje › Informacje podstawowe

Informacje podstawowe

Egzamin gimnazjalny jest:

• powszechny

zdają go wszyscy uczniowie, z wyjątkiem upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i ciężkim,

• obowiązkowy

przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły
(jeżeli ktoś nie przystąpi do egzaminu, będzie musiał powtórzyć ostatnią klasę),

• zewnętrzny

pisany w czasie trzech kolejnych dni w macierzystych szkołach, lecz zakodowane prace sprawdzają egzaminatorzy OKE,

Egzamin gimnazjalny sprawdza stopień opanowania umiejętności i wiadomości istotnych dla przedmiotów humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych oraz dla języka obcego nowożytnego (nauczanego w szkole jako obowiązkowy).

Szczegółowe informacje o egzaminie można znaleźć w Informatorach, dostępnych na stronach internetowych OKE i CKE.

Uczniowie (słuchacze) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym) mogą otrzymać dostosowane arkusze, a także zdawać egzamin w indywidualnie przystosowanych warunkach.*

* Dyrektor szkoły dostosowuje odpowiednio warunki i formę przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego na podstawie:
   − orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
   − orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,
   − opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się
      oraz opinii, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.
      (DzU Nr 228, poz. 1491 – opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wydana
      na którymkolwiek etapie kształcenia, zachowuje swoją ważność na wszystkich etapach nauczania,
   − opinii rady pedagogicznej w przypadku uczniów, którzy byli objęci w szkole pomocą psychologiczno-pedagogiczną
      z następujących powodów:
           a) znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej,
           b) mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą,
           c) mają zaburzenia komunikacji językowej.

Uczeń (słuchacz) chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.

Z przyznanych dostosowań warunków i formy egzaminu uczeń może, ale nie musi korzystać.
Szczegółowe informacje o dostosowaniach  można znaleźć w Komunikacie Dyrektora CKE
i w Procedurach, dostępnych na stronach internetowych OKE i CKE.

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2015-09-11 15:20
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl