poniedziałek, 4 lipca 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › Informacje o OKE › Cele działania OKE w Poznaniu

Cele działania OKE w Poznaniu

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

– jako jedna z ośmiu okręgowych komisji egzaminacyjnych w kraju, jest jednostką organizacyjną systemu oświaty, podporządkowaną bezpośrednio Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, powołaną do organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych dla uczniów, absolwentów szkół i osób dorosłych na obszarze województw objętych swoją właściwością.

Zgodnie z art. art. 9c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 1327)
- do zasadniczych zadań okręgowych komisji egzaminacyjnych należy w szczególności :

 • przeprowadzanie egzaminu ósmoklasisty, gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu zawodowego oraz egzaminów eksternistycznych,
 • przygotowywanie propozycji zadań i arkuszy egzaminacyjnych do przeprowadzania  egzaminu ósmoklasisty, gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu zawodowego oraz egzaminów eksternistycznych w zakresie określonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną,
 • przygotowywanie propozycji zadań do informatorów w zakresie określonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną,
 • przeprowadzanie próbnego zastosowania zadań w zakresie określonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, w warunkach zapewniających ich ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem,
 • analizowanie wyników egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych,
 • opracowywanie i przekazywanie:
  a) dyrektorom szkół, organom prowadzącym szkoły i kuratorom oświaty sprawozdań z przeprowadzonego egzaminu ósmoklasisty,      gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego,
  b) kuratorom oświaty sprawozdań z przeprowadzonych egzaminów eksternistycznych,
 • prowadzenie ewidencji egzaminatorów zamieszkujących na terenie objętym swoją właściwością,
 • szkolenie kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów,
 • udzielanie szkołom, placówkom, pracodawcom i podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe, upoważnień do przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz części pisemnej tego egzaminu przeprowadzanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego,
 • współpraca z innymi okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi,
 • współpraca z kuratorami oświaty właściwymi ze względu na zasięg terytorialny w sprawach związanych z przeprowadzaniem egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych,
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2020-11-19 10:11
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl