poniedziałek, 4 lipca 2022
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Strona główna › ... › Badania i ewaluacje › Wykaz zrealizowanych...

Wykaz zrealizowanych projektów badawczych

OKE w Poznaniu prowadzi działalność ewaluacyjną, której celem jest podnoszenie jakości pracy instytucji w następujących obszarach:

 1. Funkcjonowanie baz danych
 2. Szkolenia kandydatów na egzaminatorów
 3. Weryfikacja i organizacja pracy egzaminatorów
 4. Terminowość i jakość przekazywanych wyników
 5. Upowszechnianie informacji o systemie zewnętrznego oceniania
 6. Zbieranie potrzeb i oczekiwań środowiska oświatowego
 7. Komunikowanie, interpretowanie, wykorzystywanie wyników sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego i maturalnego
 8. Monitorowanie prawidłowości przebiegu sprawdzianu/egzaminów w szkołach
 9. Współdziałanie OKE w Poznaniu z innymi instytucjami oświatowymi na rzecz podnoszenia jakości pracy szkół

Spis zrealizowanych projektów badawczych i ewaluacyjnych - więcej - karty informacyjne poszczególnych badań:

 1. Upowszechnianie informacji o systemie zewnętrznego oceniania - Poznań 2001
 2. Ewaluacja szkoleń kandydatów na egzaminatorów - Poznań 2000, Poznań 2001 (więcej pliki/badania_i_ewaluacje/icon_doc.gif)
 3. Sondaże - Nowa Matura - Poznań 2001, Poznań 2002
 4. Ewaluacja próby sprawdzianu/egzaminów gimnazjalnego i maturalnego - Poznań 2001
 5. Ewaluacja sposobu komunikowania wyników po próbie sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego - Poznań 2002
 6. Badanie prawidłowości przebiegu sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego - Poznań 2002
 7. Badanie prawidłowości przesyłania przez szkoły i przetwarzania przez OKE danych egzaminacyjnych - Poznań 2002
 8. Badanie prawidłowości przebiegu sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego - Poznań 2003
 9. Wykorzystanie wyników sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego w procesie dydaktycznym szkół - Poznań 2003 (więcej pliki/badania_i_ewaluacje/icon_doc.gif)
 10. Wpływ warunków społeczno - rodzinnych uczniów na poziom wyników sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego - Poznań 2003 (więcej pliki/badania_i_ewaluacje/icon_doc.gif)
 11. Wpływ liczebności oddziałów na poziom wyników sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego - Poznań 2003 (więcej pliki/badania_i_ewaluacje/icon_doc.gif)
 12. Wpływ kwalifikacji nauczycieli na poziom wyników sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego - Poznań 2003 (więcej pliki/badania_i_ewaluacje/icon_doc.gif)
 13. Uczyć i / czy wymagać...O korelacji między wymaganiami edukacyjnymi a egzaminacyjnymi w "starym" i "nowym" systemie sprawdzania treści polonistycznych podczas matury pisemnej - Poznań 2003 (więcej pliki/badania_i_ewaluacje/icon_doc.gif)
 14. Tematy maturalne z języka polskiego w ostatnich kilkudziesięciu latach – przegląd i komentarz - Poznań 2003 (więcej pliki/badania_i_ewaluacje/icon_doc.gif)
 15. Egzamin maturalny z geografii miarą interdyscyplinarnego kształcenia geograficznego - Poznań 2003 (więcej pliki/badania_i_ewaluacje/icon_doc.gif)
 16. Osiągnięcia absolwentów z chemii mierzone testami krajowymi jako poziom opanowania standardów wymagań egzaminacyjnych - Poznań 2003 (więcej pliki/badania_i_ewaluacje/icon_doc.gif)
 17. Rzetelność kryterialnego oceniania zadań otwartych zawartych w arkuszu sprawdzianu próbnego pt. >Książka i film< - Poznań 2003 (więcej pliki/badania_i_ewaluacje/icon_doc.gif)
 18. Wykorzystanie wyników egzaminu maturalnego z fizyki z astronomią 2002 w procesie dydaktycznym w szkołach - Poznań 2003 (więcej pliki/badania_i_ewaluacje/icon_doc.gif)
 19. Problemy uczniów w rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych z historii - Poznań 2003 (więcej pliki/badania_i_ewaluacje/icon_doc.gif)
 20. Poziomy kompetencji językowych absolwentów polskich szkół ponadgimnazjalnych a Europejski System Opisu Kształcenia Językowego - Poznań 2003 (więcej pliki/badania_i_ewaluacje/icon_doc.gif)
 21. Korelacja wyników egzaminów zewnętrznych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z wynikami uzyskanymi na zakończenie roku szkolnego 2001/2002 - Poznań 2003 (więcej pliki/badania_i_ewaluacje/icon_doc.gif)
 22. Upowszechnianie informacji o systemie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe - Poznań kwiecień 2004 (więcej pliki/badania_i_ewaluacje/icon_doc.gif)
 23. Poziom wyników egzaminu gimnazjalnego a funkcjonowanie systemu dydaktycznego - Poznań lipiec 2004 (więcej pliki/badania_i_ewaluacje/icon_doc.gif)
 24. Stan przygotowania szkół ponadgimnazjalnych do egzaminu maturalnego 2005 (więcej pliki/badania_i_ewaluacje/icon_doc.gif)
 25. Ewaluacja egzaminów ustnych – matura 2005 (więcej )
 26. Cykliczna, coroczna ewaluacja procesu sprawdzania i oceniania prac uczniów w ośrodkach sprawdzania w latach 2003 - 2008 (więcej )
 27. Wpływ obecności nauczycieli-egzaminatorów w szkole na poziom wyników egzaminacyjnych w latach 2003-2007 (więcej )
 28. Wpływ statusu zawodowego nauczycieli na poziom wyników egzaminacyjnych w latach 2003-2007 (więcej )
 29. Efekt standardowy - wpływ wybranych czynników społecznych na poziom wyników egzaminacyjnych (więcej )
 30. Tendencje rozwojowe szkoły (więcej )
 31. Ewaluacja szkoleń kandydatów na egzaminatorów w latach 2005 - 2006 (więcej )
 32. Badanie porównywalności i obiektywizmu sprawdzania i oceniania prac uczniów przez egzaminatorów w latach 2002 - 2006 (więcej )
 33. Pedagogiczno-społeczne uwarunkowania osiągnięć egzaminacyjnych uczniów w zakresie umiejętności matematycznych (więcej )
 34. Stan przygotowania szkół i uczniów do egzaminu z języków obcych nowożytnych na poziomie gimnazjum (więcej )
 35. Wykluczenie cyfrowe jako czynnik warunkujący wyniki egzaminów zewnętrznych (więcej pliki/pomoc/icon_pdf.gif)
 36. Samodzielność pracy podczas egzaminów zewnętrznych (więcej pliki/pomoc/icon_pdf.gif)
 37. Czy sprawdzian przeprowadzany w klasie szóstej zmienia filozofię (metodykę) nauczania poezji
  w szkole podstawowej? (więcej pliki/pomoc/icon_pdf.gif)

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2011-06-15 08:37
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl