Przejdź do menu Przejdź do treści

Podstawa prawna

Podstawę prawną przeprowadzania egzaminu zawodowego wg Podstawy Programowej 2017 stanowią następujące akty prawne:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2024 r. poz. 750 ze zm.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019, poz. 316)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019, poz. 1707)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach
  (Dz.U. z 2017 r., poz. 860 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz.U. z 2015 r., poz. 1305 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
  (Dz.U. z 2017 r., poz. 1632) oraz z dnia 19 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 652) - obowiązuje od dnia 1 września 2019 r.
 • Rozporządzenie MEN z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2019, poz.1717 z późn. zm.)