Przejdź do menu Przejdź do treści

Komunikat o zgłaszaniu do OKE w Poznaniu kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu informuje, że zgodnie z § 9  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 652) – podmioty prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe mają obowiązek zgłoszenia tego faktu do Komisji, w terminie 14 dni od rozpoczęcia kształcenia na kursie.

Podmioty prowadzące kształcenie ustawiczne w formach kwalifikacyjnych kursów zawodowych zobligowane są do przesłania wersji papierowej zgłoszenia danego kursu do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu oraz rejestracji kursu w Systemie Informacji Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie (SIOPEKZ).

Zgłoszenie winno obejmować:

  • oznaczenie podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy,
  • nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego oraz nazwę i oznaczenie kwalifikacji, zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, w zakresie której jest prowadzone kształcenie,
  • termin rozpoczęcia i zakończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego,
  • liczbę słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Dokument zgłoszenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego - pobierz plik ...

Uwaga:
Jeżeli podmiot prowadzi kilka kwalifikacyjnych kursów zawodowych - dla każdego z nich dokument zgłoszenia należy sporządzić odrębnie.

Dyrektor OKE w Poznaniu
/ - / Marcjanna Klessa