Przejdź do menu Przejdź do treści

Informacje o zasadach składania deklaracji przystąpienia do egzaminu przez słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że kwestię składania deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego przez słuchaczy i osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy określa § 6 ust. 9, 10, 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1707).

Zgodnie z treścią wskazanych przepisów deklarację przystąpienia do egzaminu składa się:

1) podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy - w sytuacji opisanej w:

    § 6 ust. 9
    „Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, bezpośrednio po jego ukończeniu składa deklarację podmiotowi
    prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy wraz z zaświadczeniem o ukończeniu tego kursu."

    § 6 ust. 10
    „Osoba uczestnicząca w kwalifikacyjnym kursie zawodowym, który kończy się nie później niż sześć tygodni  przed terminem egzaminu
    zawodowego, składa deklarację podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy. Zaświadczenie o ukończeniu
    kwalifikacyjnego kursu zawodowego osoba ta przedkłada podmiotowi prowadzącemu ten kurs niezwłocznie po jego ukończeniu."


2) dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej - w sytuacji opisanej w:

    § 6 ust. 11
    „W przypadku likwidacji podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy i nie złożyła deklaracji podmiotowi prowadzącemu
    kwalifikacyjny kurs zawodowy zgodnie z § 6 ust. 9 albo 10, oraz osoba, która ponownie przystępuje do egzaminu zawodowego,
    składają deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce realizacji kwalifikacyjnego kursu
    zawodowego, wraz z zaświadczeniem o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego."

Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy składa deklarację do dnia: 

- 15 września - jeżeli przystępuje do egzaminu zawodowego, którego termin główny został określony w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty (ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty -Dz.U. – z 2019 r., poz. 1481), między dniem 2 listopada a dniem 28 lutego danego roku szkolnego;

- 7 lutego - jeżeli przystępuje do egzaminu zawodowego, którego termin główny został określony w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty, między dniem 1 kwietnia a 31 sierpnia danego roku szkolnego.

 

UWAGA:

Osoby, które składają deklarację przystąpienia do egzaminu Dyrektorowi OKE w Poznaniu winne złożyć dokumenty osobiście w sekretariacie Komisji albo przesłać je pocztową przesyłką poleconą.

Komplet dokumentów musi zawierać:
- czytelnie wypełnioną i podpisaną deklarację (na obowiązującym druku),
- oryginał zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Obowiązujący druk deklaracji - pobierz ...