Przejdź do menu Przejdź do treści

Cele działania OKE w Poznaniu

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

– jako jedna z ośmiu okręgowych komisji egzaminacyjnych w kraju, jest jednostką organizacyjną systemu oświaty, podporządkowaną bezpośrednio Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, powołaną do organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych dla uczniów, absolwentów szkół i osób dorosłych na obszarze województw objętych swoją właściwością.

Zgodnie z art. art. 9c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230, z późn. zm.)
- do zadań okręgowej komisji egzaminacyjnej należy w szczególności :

 • przeprowadzanie egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego oraz egzaminów eksternistycznych,
 • przygotowywanie propozycji zadań i arkuszy egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego oraz egzaminów eksternistycznych w zakresie określonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną,
 • przygotowywanie propozycji zadań do informatorów w zakresie określonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną,
 • przeprowadzanie próbnego zastosowania zadań w zakresie określonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, w warunkach zapewniających ich ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem,
 • prowadzenie analiz i przeprowadzanie testów diagnostycznych w zakresie określonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, w warunkach zapewniających ochronę materiałów służących do prowadzenia tych analiz i przeprowadzania tych testów przed nieuprawnionym ujawnianiem; w celu prowadzenia tych analiz i przeprowadzania tych testów okręgowa komisja egzaminacyjna pozyskuje następujące dane ucznia albo zdającego: numer PESEL, a w przypadku ucznia albo zdającego nieposiadającego numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, klasę, oddział, do którego uczeń albo zdający odpowiednio uczęszcza lub uczęszczał, oraz informację o rodzaju niepełnosprawności określonej w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • analizowanie wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego oraz egzaminów eksternistycznych,
 • opracowywanie i przekazywanie:
  a) dyrektorom szkół, organom prowadzącym szkoły i kuratorom oświaty sprawozdań z przeprowadzonego egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego,
  b) kuratorom oświaty sprawozdań z przeprowadzonych egzaminów eksternistycznych,
 • prowadzenie ewidencji egzaminatorów zamieszkujących na terenie objętym właściwością danej okręgowej komisji egzaminacyjnej,
 • szkolenie kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów,
 • przekazywanie dyrektorom szkół, placówek lub centrów, pracodawcom i podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe informacji o egzaminatorach wyznaczonych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego, zawierającej imię i nazwisko egzaminatora oraz jego adres poczty elektronicznej i numer telefonu,
 • udzielanie szkołom, placówkom lub centrom, pracodawcom i podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe upoważnień do przeprowadzania części praktycznej lub części pisemnej egzaminu zawodowego,
 • współpraca z innymi okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi,
 • współpraca z kuratorami oświaty właściwymi ze względu na zasięg terytorialny okręgowej komisji egzaminacyjnej w sprawach związanych z przeprowadzaniem egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego oraz egzaminów eksternistycznych,
 • współpraca z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.