Przejdź do menu Przejdź do treści

Budowa banków zadań - projekt VII realizowany w latach 2010-2015

efs

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt VII - "Budowa banków zadań"

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu realizowała w partnerstwie z Centralną Komisją Egzaminacyjną projekt „Budowa banków zadań”.


I. Informacje o projekcie

Numer i nazwa Priorytetu: III. Wysoka jakość systemu oświaty
Numer i nazwa działania: 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych
Tytuł projektu: Budowa banków zadań
Beneficjent systemowy: Centralna Komisja Egzaminacyjna (strona projektu)
Partner projektu: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
Okres realizacji projektu: od 01.01.2010 r. do 28.06.2015 r.
Obszar realizacji projektu: cała Polska
Zakladana wartość projektu: 45 427 286,28 zł

Koordynator zespołu standaryzacyjnego: Małgorzata Tyszko, e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl

II. Opis struktury Projektu VII „Budowa banków zadań”

W ramach projektu funkcjonowało:
-    siedem zespołów autorów zadań egzaminacyjnych,
-    zespół centralny,
-    zespół statystyczny,
-    zespół administratorów banków zadań,
-    zespół standaryzacyjny (OKE w Poznaniu).

Zespół standaryzacyjny był strukturą powołaną do zorganizowania i przeprowadzenia na terenie całej Polski procesu standaryzacji zbiorów zadań do sprawdzianu w VI klasie szkoły podstawowej, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. Standaryzacja służyła m.in. sprawdzeniu, czy zadania nie zawierają błędów lub niejasności. Uzyskane podczas badania rozwiązania zadań były sprawdzane i oceniane przez egzaminatorów zatrudnionych przez OKE w Poznaniu. Wyniki badania i oceniania były poddawane analizie i każdemu zadaniu nadane zostały parametry statystyczne.

III. Cele projektu

Celem ogólnym projektu było stworzenie banków zadań, czyli złożonej organizacji o zasięgu krajowym przygotowującej wysokiej jakości zadania i testy egzaminacyjne dla egzaminów zewnętrznych zgodnych z nową podstawą programową kształcenia ogólnego (egzaminu gimnazjalnego od 2012, sprawdzianu w VI klasie szkoły podstawowej, egzaminu maturalnego od 2015) oraz egzaminów eksternistycznych, w tym egzaminów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Cele szczegółowe projektu to:
-    utworzenie zespołów autorów zadań egzaminacyjnych,
-    opracowanie procedur tworzenia zadań oraz standaryzacji testów, opracowanie technologii umożliwiającej
     funkcjonowanie banku zadań na poziomie techniczno - informatycznym.
Projekt zmierzał do zastąpienia obecnego systemu tworzenia zadań i testów oraz stworzenia systemu gwarantującego stałe podwyższanie jakości narzędzi egzaminacyjnych.

IV. Rezultaty realizacji projektu

Rezultaty twarde to:
-    zbiór ponad 40 000 sparametryzowanych zadań egzaminacyjnych w formie elektronicznej,
-    wypracowanie procedur tworzenia zadań egzaminacyjnych,

Rezultaty miękkie to:
-    wzrost wiedzy autorów zadań nt. rozwiązań merytorycznych umożliwiających budowanie  i funkcjonowanie banków zadań,
-    upowszechnienie wiedzy związanej z konstruowaniem i rozwiązywaniem  zadań egzaminacyjnych,
-    podniesienie zaufania społecznego do systemu egzaminów zewnętrznych,
-    poprawa jakości i efektywności kształcenia w ramach przedmiotów egzaminacyjnych na II, III i IV etapie edukacyjnym.

Wartością dodaną projektu jest m.in. powstanie złożonej organizacji o zasięgu krajowym przygotowującej wysokiej jakości zadania i testy egzaminacyjne do wszystkich przedmiotów i na wszystkich poziomach oraz opracowana technologia, umożliwiająca funkcjonowanie banków zadań w aspekcie techniczno-informatycznym.

W ramach realizacji projektu opracowano 2 305 rodzajów zbiorów zadań i w sześciu transzach wystandaryzowano 320 750 zeszytów w 8 315 szkołach na terenie całej Polski. W procesie standaryzacji zeszyty z zadaniami sprawdzało i oceniało 912 egzaminatorów w 54 zespolach.

 Transze             Liczba szkół           Liczba standaryzowanych zeszytów Liczba rodzajów zbiorow zadań
 I transza 252 13 200 33
 II transza 1 044 52 200 261
 III transza 1 163 58 125 350
 IV transza 152 6 300 39
 V transza 3 144 73 725 483
 VI transza 2 560 117 200 1 139
 RAZEM 8 315 320 750 2 305

Realizację projektu zakończono 28 czerwca 2015 r.
OKE w Poznaniu na wykonanie projektowanych zadań wydatkowała kwotę 5 998 983,30 zł.

Za dobrą współpracę serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu Dyrektorom okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz Dyrektorom szkół, w których przeprowadzano standaryzacje zadań egzaminacyjnych.