Przejdź do menu Przejdź do treści

Szkolenia egzaminatorów - projekt realizowany w latach 2004-2006

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
zrealizowała projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
pliki/efs___projekt/logo_efs.gif

STRUKTURA:

Program:

Sektorowy Program Operacyjny  -  Rozwój Zasobów Ludzkich

Priorytet:

2.   Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy

Działanie

2.2 Podniesienie  jakości  edukacji w odniesieniu do potrzeb
      rynku pracy

Projekt:

Przygotowanie nauczycieli do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych (szkolenie egzaminatorów)

Okres realizacji:

od 01.05.2004 r. do 31.12.2006 r.

     Projekt adresowany był do nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych obszaru działania OKE w Poznaniu od podstawowych do ponadgimnazjalnych włącznie. Celem projektu było przeszkolenie około 13 000 osób do wykonywania zadań egzaminatora zewnętrznego systemu oceniania - ważnego elementu reformy polskiego systemu oświaty.
Przygotowanie nauczycieli do pełnienia funkcji egzaminatora tworzy warunki do sprawnego przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, których głównym zadaniem  jest  wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci  i  młodzieży.  Obiektywizm  oceniania
i porównywalność wyników egzaminowania zewnętrznego w skali kraju umożliwiają trafność wyboru ścieżki dalszego kształcenia i przygotowania młodych ludzi do działalności zawodowej na rynku pracy.
Nauczyciele, przygotowani do roli egzaminatora, znający zasady i wymogi egzaminowania zewnętrznego, mogą właściwie kształtować programy i stosować odpowiednie metody nauczania, a tym samym bezpośrednio wpływać na jakość pracy swojej placówki edukacyjnej.

FINANSOWANIE PROJEKTU:

Planowany koszt realizacji projektu w okresie 3 lat  -  3 075 810,00 zł.
z czego tylko 25% to krajowy wkład publiczny.

REALIZACJA PROJEKTU:

Wyszczególnienie:

do 30.06.2005 r.

do 31.12.2005 r.

 Liczba przeszkolonych
 egzaminatorów
 7 813  9 679
 Suma wykorzystanych
 środków finansowych
 384 870,00 zł.  899 754,37 zł.

Wyszczególnienie:

do 30.06.2006 r.

do 31.12.2006 r.

 Liczna przeszkolonych
 egzaminatorów
12 971   14 881
 Suma wykorzystanych
 środków finansowych
1 234 053,72 zł   1 600 017,60 zł

Realizację projektu zakończono 31.12.2006 r.

WIĘCEJ INFORMACJI O:


- Unii Europejskiej

pliki/efs___projekt/www.gif  www.europa.eu

- Europejskim Funduszu Społecznym

pliki/efs___projekt/www.gif  www.efs.gov.plMimo zakończenia realizacji projektu kandydatów na egzaminatorów serdecznie zapraszamy do dalszej współpracy !

INFORMACJE  -  tel.  (061) 854 01 73