Strona główna › kursy zawodowe - zgłoszenie › Komunikat dla podmiotów...
Środa, 25 listopada 2020
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bipefs

Komunikat dla podmiotów prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe o zasadach zgłaszania osób do egzaminu

 

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu informuje, że:
- kwestię składania deklaracji przystąpienia do "nowego" egzaminu zawodowego przez słuchaczy i osoby, które ukończyły kwalifikacyjny
  kurs zawodowy określa § 4 ust. 3, 4, 5 i 9,
  Przeczytaj informację w tej sprawie ...
- kwestię zgłaszania do okręgowej komisji egzaminacyjnej osób do egzaminu przez podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs
  zawodowy określa § 6 ust. 2 i 3
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2015 r., poz. 673).

 W związku z powyższym podmioty prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) zobowiązane są do:

1. Przyjmowania od uczestników prowadzonych przez siebie kursów deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego
    (obowiązujący wzór deklaracji).  Pobierz druk ... 
Uwaga:
Do sesji styczniowej 2017 r.
termin składania deklaracji do podmiotu prowadzącego KKZ upływa z dniem 9 września 2016 r
.

2. Pisemnego wystąpienia do OKE w Poznaniu o nadanie identyfikatora i hasła dostępu do serwisu internetowego Komisji, poprzez który dokonuje się zgłoszenia zdających do egzaminu zawodowego (o nadanie identyfikatora występuje się jednorazowo i umożliwi on zgłaszanie do egzaminu słuchaczy obecnie prowadzonego jak i kolejnych kursów).  Pobierz druk ...

3. Zgłaszania do OKE w Poznaniu (elektronicznie przez serwis internetowy Komisji) tych osób do egzaminu, które spełniają wymogi warunkujące możliwość jego zdawania w najbliższej sesji egzaminacyjnej.
Uwaga:
Do sesji styczniowej 2017 r.
termin zgłoszenia do OKE w Poznaniu osób do egzaminu przez podmiot prowadzący KKZ upływa z dniem 16 września 2016 r.

Ponadto informujemy, że:

1. Zgodnie z § 2 ww. rozporządzenia, podmiot prowadzący KKZ, u którego po raz pierwszy ma być przeprowadzony "nowy" egzamin zawodowy, jest zobowiązany, nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym ma być przeprowadzany egzamin, zgłosić do OKE miejsce jego prowadzenia wraz z wnioskiem o udzielenie upoważnienia, jeżeli upoważnienia do przeprowadzania egzaminu nie posiada.
Przeczytaj informację w tej sprawie ...

2. Nadal obowiązuje funkcjonujaca dotychczas procedura informowania OKE o rozpoczęciu kształcenia na KKZ, określona w § 6 rozporzą-dzenia MEN z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 622)
Przeczytaj komunikat w tej sprawie ...

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2016-09-02 12:11
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl