piątek, 22 września 2023
Moje konto
Logowanie do serwisu szkoły

Jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj

bip

Strona główna › ... › Duplikaty › Zasady wydawania duplikatów...

Zasady wydawania duplikatów zaświadczeń, świadectw i dyplomów

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że wydaje duplikaty wyłącznie tych dokumentów, które sama wydała, to jest:
zaświadczeń o wynikach sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego 
   przeprowadzanych przez OKE w Poznaniu od roku 2002,
zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty
   przeprowadzanym przez OKE w Poznaniu od roku 2019,
świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości 
   wydanych po egzaminach maturalnych przeprowadzanych przez OKE w Poznaniu w roku 2002 oraz od roku 2005,
dyplomów potwierdzajacych kwalifikacje zawodowe i suplementów do tych dyplomów
   wydanych po egzaminach zawodowych przeprowadzanych przez OKE w Poznaniu od roku 2004,
świadectw potwierdzajacych kwalifikacje w zawodzie
   wydanych po egzaminach zawodowych przeprowadzanych przez OKE w Poznaniu od roku 2013,
świadectw ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
   wydanych po egzaminach eksternistycznych przeprowadzanych przez OKE w Poznaniu od roku 2007.

W celu uzyskania duplikatu ww. dokumentów należy:

         1. Dokonać wpłaty 26 zł na podany poniżej rachunek bankowy, zamieszczając na dowodzie wpłaty informację o tym jakiego dokumentu dotyczy opłata.
                                                    NBP Oddział Okręgowy w Poznaniu, 21 1010 1469 0049 0722 3100 0000

      W tytule przelewu należy podać:

 • imię i nazwisko,
 • rodzaj dokumentu:
  - duplikat zaświadczenia o wynikach sprawdzianu,
  - duplikat zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  - duplikat zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  - duplikat świadectwa dojrzałości,
  - duplikat odpisu świadectwa dojrzałości,
  - duplikat aneksu do świadectwa dojrzałości,
  - duplikat odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości,
  - duplikat dyplomu zawodowego,
  - duplikat świadectwa kwalifikacyjnego.

       np. Joanna Kowalska, duplikat świadectwa dojrzałości.

         2. Zwrócić się pisemnie do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu z wnioskiem o wydanie duplikatu na zamieszczonym poniżej formularzu, dołączając do wniosku potwierdzenie dowodu wpłaty.

Wniosek należy wypełnić czytelnie, pamiętając o wskazaniu powodu wydania duplikatu (utrata, zniszczenie), a także składając podpisy pod wnioskiem i oświadczeniem.


pliki/pomoc/icon_pdf.gif formularz wniosku o wydanie duplikatu

pliki/pomoc/icon_pdf.gif formularz wniosku o ponowne wydanie suplementu do wydanego dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie / dyplomu zawodowego

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2021-02-17 08:47
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(61) 854-01-60 - tel/fax. (61) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl