Strona główna › ... › Informacje › Sprawdzian w klasie szóstej...
czwartek, 21 sierpnia 2014
Moje konto
Logowanie do serwisu

bipefs

Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej

Najważniejsze informacje na temat sprawdzianu przeprowadzanego w klasie szóstej szkoły podstawowej.

Sprawdzian ma charakter:

  • powszechny (zdają go wszyscy uczniowie, z wyjątkiem upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim),
  • obowiązkowy (jeżeli ktoś nie przystąpi do sprawdzianu, będzie musiał powtórzyć szóstą klasę),
  • ponadprzedmiotowy (bada umiejętności z języka polskiego, matematyki, przyrody, historii i tzw. ścieżek międzyprzedmiotowych),
  • zęwnętrzny (uczniowie piszą w swoich szkołach; zakodowane prace sprawdzają egzaminatorzy OKE).
Poprzez zadania zamieszczone w arkuszach sprawdzianu bada się poziom opanowania umiejętności określonych w Standardach wymagań egzaminacyjnych będących podstawą przeprowadzenia sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej.

Sprawdzian nie wykracza poza treści zawarte w Podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Podczas sprawdzianu jest oceniany poziom opanowania umiejętności ujętych w pięć obszarów standardów wymagań egzaminacyjnych:

I. Czytanie.
II. Pisanie.
III. Rozumowanie.
IV. Korzystanie z informacji.
V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce.


Odbywa się w kwietniu.

Trwa 60 minut.

Maksymalnie można uzyskać 40 punktów.


          Sprawdzian na terenie trzech województw (lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego) organizuje i nadzoruje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu. W szkole za przygotowanie i przeprowadzenie  sprawdzianu odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego – dyrektor szkoły.

          Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych mogą otrzymać dostosowane arkusze, a także zdawać egzamin w indywidualnie przystosowanych warunkach.*


*Na podstawie orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub specjalistycznej. Orzeczenia lub opinie powinny być wydane nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian. Z przyznanych dostosowań formy i warunków uczeń może, ale nie musi korzystać.

 

Rodzaje arkuszy egzaminacyjnych i ich przeznaczenie

Symbol arkusza

Treść

Odbiorca

S-1-yyz

Standardowa

Czcionka 12 pkt.

Uczeń bez dysfunkcji i uczeń z dysleksją

S-4-yyz

Dostosowana

Czcionka 16 pkt.

Uczeń słabo widzący

S-5-yyz

Dostosowana

Czcionka 24 pkt.

S-6-yyz

Dostosowana

Druk w piśmie Braille’a

Uczeń niewidomy

S-7-yyz

Dostosowana

Czcionka 12 pkt.

Uczeń niesłyszący i słabo słyszący

S-8-yyz

Dostosowana

Czcionka 12 pkt.

Uczeń upośledzony umysłowo w stopniu lekkim

 

(Wyjaśnienie symboli zamieszczonych w tabeli):
S – arkusz do sprawdzianu
1- 8 – rodzaj odbiorcy (opis w tabeli)
yy - rok egzaminu (np. 13 w roku 2013)
z - nr kolejnej sesji ( 1 w styczniu, 2 w kwietniu itp.)

drukuj stronę poleć znajomemu
Ostatnia aktualizacja: 2012-12-17 07:56
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl