Przejdź do menu Przejdź do treści

Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy - egzamin maturalny

 1. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że wnioski o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej będą przyjmowane i rozpatrywane od dnia wydawania przez OKE świadectw dojrzałości, aneksów, zaświadczeń lub informacji o wynikach egzaminu maturalnego, tj. od dnia 7 lipca 2023 r.
 2. Wnioski o wgląd będzie można składać (od 7 lipca) za pośrednictwem ZIU, "klikając" na poniższy kafelek:

 3. Możliwe jest także złożenie wniosku pocztą tradycyjną na adres: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu, ul. Gronowa 22 61-655 Poznań (załącznik 25a).

  UWAGA! WNIOSKI PRZESYŁANE DO OKE W POZNANIU PRZED 7 LIPCA NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

 4. Wglądy do prac odbywać się będą w formie stacjonarnej, w IX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Warzywnej 24 w Poznaniu.
 5. OKE w Poznaniu nie udostępnia prac do wglądu w formie elektronicznej.
 6. Odpowiedzi na wniosek o wgląd, informujące o dacie i miejscu wglądu, Komisja będzie przesyłać na adres e-mailowy oraz SMS-em na nr telefonu podane we wniosku. Dotyczy to również wniosków przesłanych pocztą tradycyjną.

  pliki/pomoc/icon_pdf.gif ZASADY WGLĄDU

 7. Wniosek o weryfikację sumy punktów (załącznik 25b), można składać wyłącznie po dokonanym wglądzie w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu, zgodnie z art. 44zzz ust. 3 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2022 r., poz. 2230).
 8. We wniosku  o weryfikację sumy punktów absolwent wskazuje numery zadań, co do oceny których wnosi zastrzeżenia wraz z ich uzasadnieniem.

  UWAGA! WNIOSKI PRZESYŁANE DO OKE W POZNANIU PRZED DOKONANIEM WGLĄDU NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

 9. Wniosek można złożyć za pośrednictwem:
  - poczty tradycyjnej,
  - skrzynki podawczej w OKE,
  - pocztą elektroniczną: sekretariat@oke.poznan.pl
 10. Wniosek należy czytelnie wypełnić i własnoręcznie podpisać. We wniosku należy koniecznie podać czytelnym pismem dokładny adres korespondencyjny oraz nr telefonu absolwenta.
 11. Odpowiedzi na wniosek o weryfikację sumy punktów Komisja będzie przesyłać pocztą tradycyjną na adres podany we wniosku. Dotyczy to także wniosków przesyłanych e-mailem.

  pliki/pomoc/icon_pdf.gif Załącznik 25b. Wniosek o weryfikację sumy punktów

 12. Odwołanie (załącznik 25c) do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (KAE) można składać w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku weryfikacji sumy punktów, zgodnie z art. 44zzz ust. 12 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2022 r., poz. 2230).

  pliki/pomoc/icon_pdf.gif ZASADY ODWOŁANIA DO KAE
  pliki/pomoc/icon_pdf.gif Załącznik 25c. Odwołanie do KAE