Przejdź do menu Przejdź do treści

Opłata za egzamin

 

          Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że od 1 września 2019 r., zgodnie z przepisami:
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1481),
- rozporządzenie MEN z dnia 6 września 2019 r. w sprawie szczególowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu
  potwierdzajacego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1707),
- rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 188 ze zm.)
odpłatność za egzamin potwierdzajacy kwalifikacje w zawodzie dotyczy:

1) uczniów bedących młodocianymi pracownikami
    (opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),
2) osób, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych
    (opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),
3) osób, ktore przystępują do egzaminu eksternistycznego zawodowego
    (opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),
4) absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych
    (opłata wymagana tylko w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny),
5) osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe
    (opłata wymagana tylko w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny).

Zgodnie z ww. przepisami wysokość opłaty za obie części egzaminu zawodowego - wynosi od 23.02.2024 r. - 325,33 zł.
z czego: 
- za część pisemną egzaminu - 1/3 ww. kwoty - to jest 108,44 zł.,
- za część praktyczną egzaminu - 2/3 ww. kwoty - to jest 216,89 zł.

          Opłatę za egzamin zawodowy należy wnieść na rachunek bankowy OKE w Poznaniu

          NBP Oddział Okręgowy w Poznaniu,   21 1010 1469 0049 0722 3100 0000 

          W tytule przelewu należy podać:
- imię i nazwisko zdającego,
- nazwę kwalifikacji,
- termin egzaminu,
np. Joanna Kowalska, A.18, sesja LATO 2023.

        W przypadku wpłaty zbiorczej (tj. za kilku zdających), należy dodatkowo przesłać na adres e-mail imienny wykaz zdających - w sposób opisany powyżej.

          Dowód wniesienia opłaty składa się w OKE w Poznaniu nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminu zawodowego.